Stay Zen House

Zen PNG golden transparent logo 100x82

Stay Zen House

Stay Zen House

STAY ZEN HOUSE

Privacy Policy

 

 

 

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Andmete turvalisus

 1. Isikuandmete vastutav töötleja on Sharplife OÜ, registrikood 14079206, aadress Filtri tee 8-46, 10132 Tallinn, Eesti, telefon: +372 53406715, e-post: info@stayzenhouse.com 
 2. Teenuse osutaja võib volitada Kasutaja isikuandmeid töötlema ka teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et ka Volitatud töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavaid isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laiendatud kohustuste täitmine. Asjakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Teenuse osutaja Kasutajale kättesaadavaks Kasutaja taotluse alusel. 

Käesoleva nõusoleku andmise hetkel on Volitatud töötlejateks:

2.2. Google (Google Analytics) – edastatakse kasutus statistikat anonümiseeritud kujul. Kasutaja sessiooni on võimalik rekonstrueerida, kuid mitte viia kokku isikuga. Privaatsustingmused kättesaadavad siit: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none.

2.3. Klaviyo –  edastatakse kasutaja kontaktandmed. Vajalik selleks, et tagada Teenuse tõhus toimimine ja kvaliteetne klienditugi. Privaatsustingmused kättesaadavad: https://www.klaviyo.com/legal 

2.3. Montonio Finance– edastatakse informatsiooni Teenuse eest tasumiseks vajalikus mahus (kasutaja ees- ja perekonnanime ning kaardiandmed). Privaatsustingimused kättesaadavad: https://montonio.com/juriidiline-teave/privaatsuspoliitika/ 

 1. Klient teadvustab, et www.stayzenhouse.com keskkonnas broneeringu tegemisel, annab ta Teenuse osutajale nõusoleku oma alljärgnevate isikuandmete töötlemiseks:
 1. Kliendi ees- ja perekonnanimi;
 2. Kliendi kontaktandmed – e-post ja telefoninumber;
 3. Kliendi sünniaeg ja vanus;
 4. Kliendi ettevõtte nimi ja registrikood (juhul kui klient soovib arvet);
 5. Kliendi muu sisu, mida Kasutaja Teenuse kaudu avaldab;
 6. Kliendi IP-aadress;
 7. Kliendi makseteave;
 8. Kasutaja Teenuse kasutamise ajalugu; 
 1. Teenuse osutaja töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Isikuandmeid kasutatakse kliendi broneeringute haldamiseks. Ostu ajaloo andmeid (ostu kuupäev, teenus, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning teenuste osutamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. Äriühingu kliendiandmebaaside töötlemiseks ja Teenuse osutaja Teenuse arenduseks ja turundustegevuseks; Õiguslike kohustuste täitmiseks; Teenuse arendamiseks ja Teenuses ette tulevate probleemidega tegelemiseks ning Teenuse sisu paremaks muutmiseks.

 1. Õiguslik alus 

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

 1. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Kui raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

 1. Teenuse osutaja töötleb Kliendi isikuandmeid üksnes Kliendi nõusolekul. Kliendil on õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti (info@stayzenhouse.com) teel.
 2. Säilitamine

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 1. Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

10.Vaidluste lahendamine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (+372) 53406715 või info@stayzenhouse.com . Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

 1. Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.
 2. Kliendil on õigus Teenuse osutajalt saada informatsiooni tema kohta käivate isikuandmete kohta ning nõuda igal ajal Teenuse osutajalt ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata andmete üleandmine kolmandatele isikutele.
 3. Kliendil on õigus andmeid üle kanda, mis tähendab, et tal on õigus küsida ja saada andmetöötlejalt kõiki teda puudutavaid isikuandmeid, mida isik on andmetöötlejale edastanud. Samas ei tohi see kahjustada teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi.

14.Kliendil on seadusest tulenev õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

15.Kliendil on lisaks õigus pöörduda kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes nii Teenuse osutaja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 1. Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrge turvalisus, kohustub Klient esitama kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressi info@stayzenhouse.com kaudu.
 2. Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Elkdata OÜ (veebimajutus) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Juurdepääs isikuandmetele on ettevõtte töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Ettevõte rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

 1. Teenuse osutaja hoiab Kliendi andmeid privaatselt ning ei müü, jaga, ega anna üle ühelgi muul juhul kolmandatele osapooltele, välja arvatud volitatud Töötlejale või seaduses ettenähtud juhtudel.
 2. Teenuse osutaja võib kasutada Kliendi mittepersonaliseeritavaid andmeid turundustegevuses ja Kasutaja annab selleks nõusoleku, muuhulgas annab Klient oma nõusoleku saada Teenuse osutajalt turundusliku sisuga sõnumeid.
 3. Sharplife OÜ jälgib Kliendi kasutusharjumusi kasutades küpsiseid (ing. keeles cookies) ning võib teha vastavalt harjumustele personaalseid pakkumisi või reklaame.

Küpsiste talletamist on võimalik keelata, tehes selleks vastavad muudatused veebilehitseja seadetes. Samal ajal on küpsised süsteemi töö tagamiseks vältimatud ning seega ei ole võimalik www.stayzenhouse.com  Teenuseid ilma küpsisteta kasutada.

 1. Sharplife OÜ võib Kliendi kasutusharjumuste jälgimiseks kasutada kolmandate osapoolte Teenuseid nagu näiteks Google või Facebook.
 2. Tingimused on kooskõlas EL isikuandmete kaitse määrusega, millega saab tutvuda järgneval veebilehel: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET